2023 Şençzhenen Çinaplas sergisi

“Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” R&D, termoforming maşynlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan kärhana.2023-nji ýylyň 17-nji aprelinden 20-nji apreline çenli Şençzhenen şäherinde geçirilen Çinaplas sergisine üstünlikli gatnaşdy. Kompaniýa tarapyndan görkezilen termoforming enjamy serginiň esasy wakalarynyň birine öwrüldi we tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekdi.

“Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” tarapyndan görkezilen termoforming enjamy ýokary netijeliligiň, durnuklylygyň we takyklygyň artykmaçlyklaryna eýedir we basyşy emele getirmek, wakuum emele getirmek ýaly dürli termoforming amallary üçin amatlydyr.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň görkezýän termoforming maşyny, müşderileriň yzygiderli gowulaşmagy we önümçiligiň netijeliligini we hilini yzarlamak üçin akyl we awtomatlaşdyryş ýaly funksiýalara eýedir.

Sergi mahalynda, “Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” -niň hünär tehniki topary müşderiler üçin tehniki çözgütleri işjeň hödürledi, önümçilik döwründe müşderileriň ýüze çykýan dürli meselelerini çözdi we müşderilere has gowy hyzmatlar berdi.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa sergide kärdeşleri we hünärmenleri bilen çuňňur alyş-çalyşlar we çekişmeler geçirdi we düýpli netijelere we ösüşlere eýe boldy.

Termoforming pudagynda öňdebaryjy kärhana hökmünde “Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” tehnologiki innowasiýalary we durnukly ösüşi hemişe talap edýär.Sergide kompaniýa tarapyndan görkezilen termoforming enjamy pudagyň ösüş tendensiýasyna ýolbaşçylyk etdi, müşderilere has gowy önümler we hyzmatlar hödürledi we termoforming pudagynyň ösüşine has täze tehnologiýalary we düşünjeleri getirdi.

“Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” önümçilik sergisine üstünlikli gatnaşmagy diňe bir kompaniýanyň güýçli tehniki güýjüni we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny görkezmek bilen çäklenmän, eýsem içerki we daşarky bazarlary giňeltmek we korporatiw abraýyny ýokarlandyrmak üçin kompaniýa üçin berk binýat döretdi.

“Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” geljekde pudagyň has gowulaşmagyna kömek etmek üçin has köp müşderi we deň-duşlary bilen aragatnaşyk saklamaga we hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.


Iş wagty: Iýun-08-2023