RM-3 Üç stansiýaly termoforming maşyny

Gysga düşündiriş:

Üç stansiýaly polo positiveitel we otrisatel basyş termoforming enjamy bir gezek ulanylýan gaplar, gapaklar, günortanlyk gutular, bukulýan gutular we beýleki önümleri öndürmek üçin täsirli we awtomatiki önümçilik enjamydyr.Bu termoforming maşynynyň emele getirýän, kesýän we palletizasiýa edýän üç stansiýasy bar.Formasiýa edilende, plastmassa list ilki bilen ýumşak we çeýe bolýan temperaturada gyzdyrylýar.Soňra galybyň görnüşi we polo positiveitel we otrisatel basyşyň netijesinde plastmassa materialy islenýän önüm görnüşine öwrülýär.Soňra kesiji stansiýa, galybyň görnüşine we önümiň ululygyna görä emele gelen plastmassa önümlerini takyk kesip biler.Kesmek prosesi kesmegiň takyklygyny we yzygiderliligini üpjün etmek üçin awtomatlaşdyrylýar.Netijede, ýygnamak we paletizasiýa prosesi bar.Kesilen plastmassa önümleri belli bir düzgünlere we nagyşlara laýyklykda gaplanmaly we paletlenmeli.Üç stansiýaly polo positiveitel we otrisatel basyş termoforming enjamy, ýyladyş parametrlerine we basyşyna takyk gözegçilik etmek arkaly önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyryp biler, şeýle hem bazaryň bir gezek ulanylýan plastmassa önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmak üçin kesmek we awtomatiki palletizasiýa ulgamlary bilen enjamlaşdyrylar. amatlylygy we peýdalary.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşyn parametrleri

◆ Model: RM-3
◆ Maks.Forming meýdany: 820 * 620mm
◆ Maks.Forming beýikligi: 100mm
◆ Maks. Sahypanyň galyňlygy (mm): 1,5 mm
Air Howanyň basyşy (Bar): 6
Ry Gury aýlaw tizligi: 61 / sil
Ap Çakyş güýji: 80T
T Naprýa: eniýe: 380V
◆ PLC: Açar söz
◆ Servo Motor: Kaaskawa
Uc Azaldýan: GNORD
◆ Arza: gaplar, gaplar, gutular, gapaklar we ş.m.
Ores Esasy komponentler: PLC, hereketlendiriji, podşipnik, dişli guty, motor, dişli, nasos
Itable Amatly material: PP.PS.PET.CPET.OPS.PLA
3RR2
Maks.Galyp
Ölçegleri
Berkidiji güýç Gury aýlaw tizligi Maks.Sahypa
Galyňlyk
Maks
Boý
Maks
Basyş
Amatly material
820x620mm 80T 61 / aýlaw 1.5mm 100mm 6 bar PP, PS, PET, CPET, OPS, PLA

Haryt wideosy

Funksiýa diagrammasy

3R2

Esasy aýratynlyklary

✦ Netijeli önümçilik: Enjam plastmassa önümleriniň galyplaryny, kesilmegini we paletlenmegini çalt we täsirli tamamlap bilýän awtomatiki dolandyryş ulgamyny kabul edýär.Çalt ýyladyş, ýokary basyş emele getirmek we takyk kesmek funksiýalaryna eýedir, bu önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

Lex Çeýe we dürli görnüşli: Bu enjam dürli görnüşli we ululykdaky plastmassa önümleriniň önümçiligine uýgunlaşdyrylyp bilinýän birnäçe stansiýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Galyby üýtgetmek bilen, dürli şekilli önümler öndürilip bilner, meselem, tabaklar, gap-gaçlar, gaplar we ş.m. Şol bir wagtyň özünde, dürli müşderileriň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak zerurlyklaryna görä düzülip bilner.

Ly lyokary awtomatlaşdyrylan: Enjamda awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasyny amala aşyryp bilýän awtomatiki iş we dolandyryş ulgamy bar.Awtomatiki iýmitlendirmek, awtomatiki emele getirmek, awtomatiki kesmek, awtomatiki palletizasiýa we beýleki funksiýalar bilen enjamlaşdyrylandyr.Amal ýönekeý we amatly, el bilen gatyşmagy azaldýar we adam resurslarynyň bahasyny azaldýar.

✦ Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak: Enjam energiýa sarp edilişini azaldyp biljek ýokary netijelilik ýyladyş ulgamyny we energiýa tygşytlaýjy dizaýny kabul edýär.Şol bir wagtyň özünde, daşky gurşawa hapalanmagy azaldýan takyk temperatura gözegçilik we zyňyndylary arassalamak ulgamy hem bar.

Programma meýdany

3 stansiýaly termoforming enjamy iýmit gaplamak, naharhana we beýleki ugurlar üçin amatly bolup, adamlaryň durmuşyna amatlylyk we rahatlyk berýär.

79a2f3e7
7fbbce23

Tutorial

Enjamlary taýýarlamak:
3 stansiýaly termoforming maşynynyň ygtybarly birikdirilendigine we işleýändigine göz ýetiriň, iş wagtynda ýüze çykýan näsazlyklaryň öňüni almak üçin ähli howpsuzlyk çäreleri görülýär.
Heatingyladyş ulgamynyň, sowadyş ulgamynyň, basyş ulgamynyň we beýleki funksiýalarynyň kadaly işleýändigini we önümçilige taýýardygyny barlamak üçin düýpli gözden geçiriň.
Gerekli galyplary seresaplylyk bilen guruň, olaryň ýerinde berk berkidilendigini iki gezek barlaň we galyplaryň emele gelmeginde näsazlyk ýa-da betbagtçylyk howpuny azaldýarsyňyz.

Çig mal taýýarlamak:
Galyplar üçin zerur ölçeg we galyňlyk aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin amatly plastmassa kagyzy taýýarlamak bilen başlaň.
Termoforming prosesinde iň oňat netijeleri berjek, soňky önümleriň netijeliligini we umumy hilini ýokarlandyrýan ýokary hilli plastmassa materiallaryny saýlaň.

Atylylyk sazlamalary:
Termoforming maşynynyň dolandyryş paneline giriň we ulanylýan aýratyn plastmassa materialyny we galyndy talaplaryny göz öňünde tutup, ýyladyş temperaturasyny we wagtyny kesgitläň.
Termoforming maşynyna bellenen temperatura ýetmek üçin ýeterlik wagt beriň, plastmassa listiň çeýe we galyp bolmagyna taýyn bolmagyny kepillendiriň.

Döretmek - Kesmek - Toplamak we paletizasiýa:
Öňünden gyzdyrylan plastmassa listini galybyň ýüzüne ýuwaşlyk bilen ýerleşdiriň we emele geliş prosesine zyýan berip biljek ähli ýygyrtlardan ýa-da ýoýulmalardan azat boluň.
Plastmassa listini gerekli görnüşde şekillendirmek üçin bellenilen möhletde basyşy we ýylylygy üns bilen ulanyp, galyplaýyş işine başlaň.
Formasiýa tamamlanandan soň, täze şekilli plastmassa önümi, kesilmezden ozal, amatly palletizasiýa üçin tertipli ýerleşdirilip, galybyň içinde gatylaşmak we sowatmak üçin galdyrylýar.

Taýýar önümi çykaryň:
Her taýýar önümiň zerur görnüşe laýyk gelýändigini we kesgitlenen hil ülňülerine laýyk gelýändigini, zerur bolanda zerur düzedişleri ýa-da ret etmeleri gözden geçiriň.

Arassalamak we hyzmat etmek:
Önümçilik prosesi gutarandan soň, termoforming maşynyny işlediň we energiýany tygşytlamak we howpsuzlygy üpjün etmek üçin ony elektrik çeşmesinden aýryň.
Galyndy plastmassa ýa-da galyndylary ýok etmek üçin galyplary we enjamlary düýpli arassalaň, galyndylaryň uzak ömrüni gorap saklaň we geljekki önümleriňizde ýüze çykjak kemçilikleriň öňüni alyň.
Termoforming maşynynyň amatly iş ýagdaýynda galmagyny kepillendirip, üznüksiz önümçilik üçin netijeliligi we uzak ömri ýokarlandyryp, dürli enjam böleklerini barlamak we olara hyzmat etmek üçin yzygiderli tehniki hyzmaty ýerine ýetiriň.


  • Öňki:
  • Indiki: