RM 2RH goşa stansiýa IMC termoforming enjamy

Gysga düşündiriş:

RM-2RH Bu iki stansiýaly polo positiveitel we otrisatel basyş termoforming enjamy, bir gezek ulanylýan sowuk içgi käseleri, gaplar we jamlar ýaly uly belent önümleri öndürmek üçin ösen enjamdyr.Bu enjam, howa emele gelenden soň awtomatiki usulda amala aşyrylyp bilinýän içerki enjamlary kesmek we onlaýn palletizasiýa ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Onuň ýokary öndürijilikli önümçilik kuwwaty we awtomatiki usulda ýygnamak funksiýasy önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, zähmet çykdajylaryny azaldyp we uly göwrümli önümçilik zerurlyklaryna uýgunlaşyp biler.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşyn parametrleri

◆ Model: RM-2R
◆ Maks.Forming meýdany: 820 * 620mm
◆ Maks.Forming beýikligi: 80mm
◆ Maks. Sahypanyň galyňlygy (mm): 2mm
Air Howanyň basyşy (Bar): 8
Ry Gury aýlaw tizligi: 48 / sil
Ap Çakyş güýji: 65T
T Naprýa: eniýe: 380V
◆ PLC: Açar söz
◆ Servo Motor: Kaaskawa
Uc Azaldýan: GNORD
◆ Arza: gaplar, gaplar, gutular, gapaklar we ş.m.
Ores Esasy komponentler: PLC, hereketlendiriji, podşipnik, dişli guty, motor, dişli, nasos
Itable Amatly material: PP.PS.PET.CPET.OPS.PLA
2RH_logo
Maks.Galyp
Ölçegleri
Berkidiji güýç Gury aýlaw tizligi Maks.Sahypa
Galyňlyk
Maks
Boý
Maks
Basyş
Amatly material
820x620mm 85T 48 / aýlaw 2.8mm 180mm 8 bar PP, PS, PET, CPET, OPS, PLA

Haryt wideosy

Funksiýa diagrammasy

2RH22

Esasy aýratynlyklary

The Döwrebap awtomatiki ýokary tizlikli emele getiriji we kesiş maşynymyz bilen öndürijiligiň täze derejesini başdan geçiriň.Iki stansiýaly dizaýny görkezip, bir wagtyň özünde emele getirmegi we kesmegi ýerine ýetirýär, önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.Ölüm kesiş ulgamy çalt we takyk kesilmegini üpjün edýär we önümçilik prosesini has netijeli edýär.

Our Biziň modelimiz oňyn we otrisatel basyşy emele getirmek mümkinçiliklerini hödürleýär.Heatylylygy we basyşy ulanmak bilen, plastmassa list islenýän önüm görnüşine öwrülýär.Oňyn basyşyň emele gelmegi önümiň tekiz we yzygiderli bolmagyny kepillendirýär, negatiw basyşyň emele gelmegi bolsa konkaw we konweks aýratynlyklaryň takyklygyny üpjün edýär, netijede önümiň durnukly we ýokary hiline sebäp bolýar.

Online Onlaýn palletizasiýa ulgamy bilen enjamlaşdyrylan enjamymyz, taýýar önümleriň awtomatiki usulda ýerleşdirilmegine ýetýär.Bu tertipleşdirilen ýygnamak prosesi önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we iş güýjüni peseldýär, bu toparyňyza beýleki möhüm meselelere ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.

Our Biziň maşynymyz bir gezek ulanylýan sous käseleri, tabaklar we gapaklar ýaly kiçi boýly önümleri öndürmek üçin amatlydyr.Şeýle-de bolsa, dürli önüm ululyklaryna we şekillerine aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bilýär.Diňe galyplary üýtgetmek we parametrleri sazlamak bilen önümleriň giň toplumyny öndürip bolýar.

“Awtomatiki ýokary tizlikli emele getiriş we kesiş maşynymyz bilen netijelilige we hiline maýa goýuň.Şol bir wagtyň özünde emele getirmek we kesmek, polo positiveitel we otrisatel basyş mümkinçilikleri, awtomatiki usulda ýygnamak we önüm öndürmekde çeýeligi - bularyň hemmesi bir güýçli çözgütde.Bäsleşikden öňde duruň we iň täze enjamymyz bilen önümçilik mümkinçilikleriňizi ýokarlandyryň!

Programma meýdany

Bu 2 stansiýaly termoforming enjamy azyk gaplamak we naharhana pudaklarynda giňden ulanylýar.Artykmaçlyklary we çeýeligi bilen kärhanalara ýokary hilli we ýokary netijelilik önümçilik çözgütleri berýär.

img40
img41

Tutorial

Giriş:
Termoforming dürli pudaklarda ulanylýan köpugurly we täsirli önümçilik prosesi.Önümçiligiň we ýokary hilli hiliň üpjün edilmegi üçin enjamlary dogry taýýarlamak, çig mal bilen işlemek we tehniki hyzmat etmek möhümdir.

Enjamlary taýýarlamak:
Önümçilige başlamazdan ozal 2 stansiýaly termoforming maşynyňyzyň berk baglanyşygyny we elektrik üpjünçiligini barlaň.Adaty işlemegini kepillendirmek üçin ýyladyş, sowadyş, basyş ulgamlary we beýleki funksiýalary düýpli gözden geçiriň.Önümçilik döwründe ýüze çykjak näsazlyklaryň öňüni almak üçin zerur galyplary ygtybarly guruň.

Çig mal taýýarlamak:
Taslamanyň aýratyn talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin, galyp üçin amatly plastmassa listini saýlap başlaň.Ululygyna we galyňlygyna üns beriň, sebäbi bu faktorlar soňky önümiň bitewiligine ep-esli derejede täsir edýär.Gowy taýýarlanan plastmassa list bilen, kemsiz termoforming netijeleriniň düýbüni tutýarsyňyz.

Atylylyk sazlamalary:
Termoforming maşynyňyzyň dolandyryş panelini açyň we ýyladyş temperaturasyny we wagtyny düzüň.Bu düzedişler geçirilende plastmassa materialyň aýratynlyklaryna we galyndy talaplaryna serediň.Termoforming maşynyna kesgitlenen temperatura ýetmek üçin ýeterlik wagt beriň, plastmassa listiň optimal şekillendirilmegi üçin islenýän ýumşaklygy we galyplygyny üpjün ediň.

Formirlemek - Toplamak:
Gyzdyrylan plastmassa listini galypyň üstünde goýuň, onuň tekiz we tekiz bolmagyny üpjün ediň.Plastiki kagyzy gerekli görnüşde ussatlyk bilen şekillendirip, bellenilen möhletde basyşy we ýylylygy ulanmaga mümkinçilik döredip, galyplaýyş işine başlaň.Formadan soň, plastmassany berkitmek we salkynlamak, netijeli palletizasiýa üçin yzygiderli tertipli ýerleşdirmek.

Taýýar önümi çykaryň:
Her taýýar önümiň zerur görnüşe laýyk gelýändigini we ýokary hilli ülňülere laýykdygyny anyklaň.Bu oýlanyşykly baha bermek, diňe bir kemsiz döredijiligiň önümçilik ugrundan çykmagyny kepillendirýär we ýokary derejä ýeten abraýyňyzy berkitýär.

Arassalamak we hyzmat etmek:
Termoforming enjamlaryňyzyň netijeliligini saklamak üçin yhlas bilen arassalamak we tehniki hyzmat etmek düzgünini kabul ediň.Ulanylandan soň termoforming maşynyny işlediň we tok çeşmesinden aýryň.Galyndy plastmassany ýa-da galyndylary ýok etmek üçin galyplary we enjamlary düýpli arassalaň.Üznüksiz öndürijiligi üpjün edip, iň amatly işlemegini üpjün etmek üçin dürli enjam böleklerini yzygiderli barlaň.


  • Öňki:
  • Indiki: