Speokary tizlikli termoforming enjamy üçin awtomatiki RM400 robot golly mehaniki gol

Gysga düşündiriş:

Enjamyň iş prosesi awtomatiki usulda çykarylýar, sanalýar we saklanýar.

Bu manipulýator önümi optimizasiýa dizaýny arkaly ýokary tizlik, ýokary netijelilik we durnuklylyk aýratynlyklaryna eýedir.Asyl sorujy galyplaýyş maşynynyň önümçiligini gowulandyrmak üçin önüme ýokary basyşly howanyň çykýan re modeimine mätäç, käse maşynyndan we el bilen çykarmak we sanamak, her dürli önümçilikde we gaplamakda giňden ulanylýar. sorujy galyp önümleriniň.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Awtomatiki RM400 Robot Arm Mechanical Arm bilen ýokary tizlikli termoforming maşynyňyzyň ähli mümkinçiligini açyň.Döwrebap robot çözgüdi, termoforming prosesinde öndürijilik ukybyňyzy üýtgedip, netijeliligi, takyklygy we awtomatizasiýany ýokarlandyrmak üçin oýlanyşykly döredildi.

Deňi-taýy bolmadyk ýerine ýetiriş üçin bökdençsiz integrasiýa:
RM400 Robot Arm ýokary tizlikli termoforming enjamyňyz bilen bökdençsiz birleşýär, mümkinçiliklerini artdyrýar we rahat, üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär.Bu ösen robot goly, emele gelen önümleriň geçirilmegini netijeli dolandyrýar, sikl wagtyny azaldýar we geçirijiligini ýokarlandyrýar.

Akyl gözegçiligi bilen ýokary tizlikli takyklyk:
Akylly dolandyryş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan RM400, her hereketde takyklygy we takyklygy üpjün edýär.Onuň ýokary tizlikli mümkinçilikleri önümi çalt we netijeli işlemäge mümkinçilik berýär, iş wagty azaldýar we önümçiligiň umumy netijeliligini ýokarlandyrýar.

Dürli termoformirlenen önümleriň köpdürliligi:
RM400 Robot Arm bilen köpugurlylygy gujaklaň.Termoformirlenen önümleriň giň toplumyny üpjün etmek üçin döredilen bu mehaniki gol dürli görnüşlere we ululyklara laýyk gelýär.Gap-gaçlardan we gap-gaçlardan başlap, çişirilen gaplara we gysgyçlara çenli RM400 özboluşly önümçilik talaplaryňyza laýyk gelýär.

Maşyn parametrleri

◆ Maşyn modeli RM-400
Ack Toplama wagtlaryny ele alyň 8-25 gezek / min
◆ Elektrik üpjünçiligi 220V / 2P
◆ Howa basyşy (Mpa) 0.6-0.8
◆ Kuwwat (kw) 2.5
◆ Agramy (kg) 700
Line Çyzygyň ululygy (L ^ W ^ H) (mm) 2200x800x2000

Bu katalogda beýan edilen önümler yzygiderli täzelenýärkä, spesifikasiýalar duýdurmazdan üýtgedilip bilner, düşüniň!Surat diňe salgylanmak üçin.

Programma meýdany

4 stansiýaly termoforming enjamy azyk gaplaýyş pudagynda giňden ulanylýar we ýokary netijeliligi, ýokary kuwwaty we çeýeligi sebäpli köp mukdarda plastmassa önümleri öndürýän kärhanalar üçin has amatlydyr.

LX-4001

  • Öňki:
  • Indiki: