RM seriýaly awtomatiki ýokary tizlikli stacker

Gysga düşündiriş:

LX seriýaly awtomatiki gaplaýyş enjamy, soňky ýyllarda Önümlerimiz tarapyndan öndürilen gaplaýyş maşynynyň täze nesli;

Önüm, esasan, ownuk gramlara, inçe diwar käselerine gönükdirilendir, gaplamak kyn we plastiki käsäniň awtomatiki usulda ýerleşdirilmegini amala aşyrýan käse ýasamak maşynyna gabat gelmek üçin ýörite işlenip düzülen kömekçi enjamdyr.Enjam ykjam dizaýnda, kiçi aýak yzy, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik, pes ses, ýönekeý işlemek, ýokary derejeli awtomatlaşdyryş we beýleki aýratynlyklarda.Plastiki käse önümçilik pudagynda iň oňat gaplaýyş enjamy.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

“RM Series” awtomatiki ýokary tizlikli stacker bilen täze netijelilik derejesini başdan geçiriň.Bu öňdebaryjy çözgüt, deňeşdirip bolmajak netijeliligi, takyklygy we öndürijiligi hödürläp, ýygnamak amallaryňyzy optimizirlemek üçin oýlanyşykly işlenip düzüldi.

Çalt we takyk ýygnamak ýerine ýetirijiligi:
“RM Series” ýokary tizlikli ýygnamak mümkinçiliklerine eýe, önümleri çalt we takyk tertipde ýerleşdirýär.El bilen ýygnamak kynçylyklary bilen hoşlaşyň we wagt we zähmeti tygşytlaýan bökdençsiz we täsirli ýygnamak prosesini garşy alyň.

Özbaşdak düzülip bilinýän konfigurasiýalar:
Toplama amalyny aýratynlaşdyrylan konfigurasiýalar bilen aýratyn zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryň.Stack beýikliginden başlap, nagyş nagyşlaryna çenli, RM seriýasy önümiň aýratynlyklaryna we gaplama talaplaryna laýyk sazlamalary sazlamaga mümkinçilik berýär.

Akymly amallar üçin awtomatlaşdyrylan gaplama:
Onlaýn palletizasiýa ulgamy bilen enjamlaşdyrylan RM seriýasy taýýar önümleriň awtomatiki usulda ýerleşdirilmegine ýetýär.Bu tertipleşdirilen ýygnamak prosesi önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we iş güýjüni peseldýär, bu toparyňyza beýleki möhüm meselelere ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.

Maşyn parametrleri

◆ Maşyn modeli RM-15B RM-14 RM-11
Line Çyzgy ululygy (LxWxH) (mm) 3900x1550x1200 3900x1550x1200 3900x1350x1200
◆ Motor güýji (kw) 1.1 1.1 1.1
Cup laýyk kubok modeli Tegelek plastmassa käse heighr ^ lntermal agzyň diametri
Cup laýyk kubok diametri (mm) 60-70 70 * 80 80-95
Cup laýyk kubok beýikligi (mm) 60-170 70-170 80-170
Ark Bellikler Beýleki ýörite käseleriň dizaýny zakaz edilip bilner

Bu katalogda beýan edilen önümler yzygiderli täzelenýärkä, spesifikasiýalar duýdurmazdan üýtgedilip bilner, düşüniň!Surat diňe salgylanmak üçin.


  • Öňki:
  • Indiki: