RM550 goşa kubok 1-2 hatar sanamak we gaplamak üçin maşyn

Gysga düşündiriş:

RM550 goşa kubok 1-2 hatar sanamak we gaplamak maşyny bilen kubok gaplamagyň netijeliliginiň täze döwrüni başdan geçiriň.Bu öňdebaryjy çözgüt, kuboklary gaplamagyň usulyny üýtgedip, öndürijiligi, takyklygy we köp taraplylygy ýokarlandyrmak üçin döredildi.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

RM550 goşa kubok 1-2 hatar sanamak we gaplamak maşyny bilen kubok gaplamagyň netijeliliginiň täze döwrüni başdan geçiriň.Bu öňdebaryjy çözgüt, kuboklary gaplamagyň usulyny üýtgedip, öndürijiligi, takyklygy we köp taraplylygy ýokarlandyrmak üçin döredildi.

Iki gezek kubogy sanamak we 1-2 hatarda gaplamak:
RM550 adaty käse gaplaýyş enjamyňyz däl.Kuboklary bir wagtyň özünde 1-2 hatara sanamak we gaplamak üçin özboluşly ukyby bilen deňi-taýy bolmadyk netijeliligi we wagt tygşytlaýjy artykmaçlyklary hödürleýär.Üznüksiz we tertipli gaplama prosesini üpjün edip, birnäçe hatar käsäni takyklyk bilen dolandyryň.

Çalt we takyk hasaplaýyş öndürijiligi:
RM550-iň ösen sanamak tehnologiýasy bilen takyklygy we yzygiderliligi kabul ediň.Kuboklaryň her hatary takyk boýlanýar, gaplamakda ýalňyşlyk ýok.El bilen sanamak kynçylyklary bilen hoşlaşyň we müşderileriňiziň garaşýan kuboklarynyň takyk sanyny almagyny üpjün ediň.

Dürli kubok ölçegleri we materiallary üçin köpdürlilik:
RM550 uýgunlaşmagy bilen dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryň.Bu enjam dürli kagyz kubok ölçeglerini we materiallary, şol sanda kagyz, plastmassa we başgalary netijeli dolandyrýar.Kiçijikden uly käselere çenli, özboluşly gaplama zerurlyklaryňyza laýyk gelýär.

Maşyn parametrleri

◆ Maşyn modeli: RM-550 1-2
◆ Kubogy sanamagyň tizligi: ≥35 bölek
Each Her käsäni sanamagyň iň ýokary mukdary: ≤100 HK
◆ Kubok beýikligi (mm): 35 ~ 150
◆ Kubokyň diametri (mm): Φ50 ~ Φ90
◆ Kuwwat (KW): 4
Line Çyzgy ölçegi (LxWxH) (mm): Hoster eýesi: 2200x950x1250 Ikinji: 3500x 620x 1100
Machine Bütin maşynyň agramy (kg): 700
◆ Elektrik üpjünçiligi: 220V50 / 60Hz

Esasy aýratynlyklary

Esasy öndürijilik we gurluş aýratynlyklary:
✦ 1. Maşyn duýgur ekran dolandyryşyny, esasy dolandyryş zynjyry PLC-ni kabul edýär.ölçeg takyklygy bilen we elektrik näsazlygy awtomatiki usulda ýüze çykarylýar.Amal ýönekeý we amatly.
✦ 2. Iň ýokary takyk optiki süýümi tapmak we yzarlamak, iki taraplaýyn awtomatiki kompensasiýa, takyk we ygtybarly.
✦ 3. El bilen sazlamazdan, enjamyň işleýşinde awtomatiki kesgitleme we awtomatiki sazlamasyz sumkanyň uzynlygy.
✦ 4. Özbaşdak düzedişleriň giň toplumy önümçilik liniýasyna ajaýyp gabat gelip biler.
✦ 5. sazlanylýan ahyrky möhür gurluşy möhürlemegi has kämilleşdirýär we bukjanyň ýoklugyny aradan aýyrýar.
✦ 6. Önümçiligiň tizligi sazlanyp bilner we iň oňat gaplama effektini gazanmak üçin birnäçe käse we 10-100 käse saýlanýar.
Geçiriji stol poslamaýan polady kabul edýär, esasy maşyn bolsa spreý boýag bilen.Müşderiniň haýyşy boýunça hem düzülip bilner.

Beýleki aýratynlyklary:
✦ 1.Gaplamagyň netijeliligi ýokary, öndürijiligi durnukly, işleýşi we tehniki hyzmaty amatly we şowsuzlyk derejesi pes.
✦ 2. Uzak wagtlap üznüksiz işläp biler.
✦ 3. Gowy möhürleme öndürijiligi we owadan gaplama täsiri.
✦ 4.Sene kodlaýjysy, ulanyjynyň islegine görä düzülip bilner, önümçiligiň senesini, önümçiligiň mukdaryny, asylýan deşikleri we beýleki enjamlary gaplaýyş enjamy bilen sinhronlaşdyryp bolar.
✦ 5.Gaplamagyň giň görnüşi.

Programma meýdany

Üstünlik beriň: Howa kubogy, süýt çaý kubogy, kagyz kubogy, kofe kubogy, erik gül kubogy (10-100 sanalýan, 1-2 hatar gaplama) we beýleki yzygiderli gaplama.

95fb98ab

  • Öňki:
  • Indiki: