RM-4 Dört stansiýaly termoforming enjamy

Gysga düşündiriş:

4 stansiýaly polo positiveitel we otrisatel basyş termoforming enjamy, bir gezek ulanylýan plastmassa miwe gutularyny, gül küýzelerini, kofe käse gapaklaryny we deşikli gümmezli gapaklary we ş.m. öndürmek üçin ulanyp boljak netijeli önümçilik enjamydyr. Enjam çalt galyndy üýtgetmek ulgamy bilen üpjün edilendir. we ýöriteleşdirilen ýyladyş gutusy dizaýnynyň artykmaçlygyna eýe.Bu enjam, plastmassa listini gyzdyryp, polo positiveitel we otrisatel basyş gazyny gysyp, plastmassa listini gerekli görnüşe, ululyga we degişli zarba dizaýnyna gaýtadan işlemek üçin polo positiveitel we otrisatel basyş termoforming tehnologiýasyny kabul edýär.Bu enjamda dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyryp biljek we önümleriň hilini we yzygiderliligini üpjün edip bilýän dört sany iş stansiýasy bar.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşyn parametrleri

◆ Model: RM-4
◆ Maks.Forming meýdany: 820 * 620mm
◆ Maks.Forming beýikligi: 100mm
◆ Maks. Sahypanyň galyňlygy (mm): 1,5 mm
Air Howanyň basyşy (Bar): 6
Ry Gury aýlaw tizligi: 61 / sil
Ap Çakyş güýji: 80T
T Naprýa: eniýe: 380V
◆ PLC: Açar söz
◆ Servo Motor: Kaaskawa
Uc Azaldýan: GNORD
◆ Arza: gaplar, gaplar, gutular, gapaklar we ş.m.
Ores Esasy komponentler: PLC, hereketlendiriji, podşipnik, dişli guty, motor, dişli, nasos
Itable Amatly material: PP.PS.PET.CPET.OPS.PLA
93a805166dc21ad57f218bbb820895d8
Maks.Galyp
Ölçegleri
Berkidiji güýç Gury aýlaw tizligi Maks.Sahypa
Galyňlyk
Maks
Boý
Maks
Basyş
Amatly material
820x620mm 80T 61 / aýlaw 1.5mm 100mm 6 bar PP, PS, PET, CPET, OPS, PLA

Haryt wideosy

Funksiýa diagrammasy

a1

Esasy aýratynlyklary

✦ Awtomatiki dolandyryş: Enjam, ýyladyş temperaturasy, galyplaýyş wagty we basyş ýaly parametrleri takyk dolandyryp bilýän ösen awtomatiki dolandyryş ulgamyny kabul edýär, galyplaýyş işiniň durnuklylygyny we yzygiderliligini üpjün etmek üçin.

Mold Çalt galyndy çalşygy: 4 stansiýaly termoforming enjamy çalt galyndy çalşygyny ýeňilleşdirýär we dürli önümleriň önümçilik zerurlyklaryna uýgunlaşýar, şeýlelik bilen önümçiligiň çeýeligini ýokarlandyrýar.

✦ Energiýany tygşytlamak: Enjam energiýa sarp etmegi netijeli azaldýan, önümçilik çykdajylaryny azaldýan we şol bir wagtyň özünde ekologiýa taýdan arassa tehnologiýany ulanýar.

Operation Işlemek aňsat: 4 stansiýaly termoforming enjamy, işlemek aňsat we öwrenmek aňsat, işgärleriň taýýarlyk çykdajylaryny we önümçilik ýalňyşlyk derejesini peseldýän içgin interfeýs bilen enjamlaşdyrylandyr.

Programma meýdany

4 stansiýaly termoforming enjamy azyk gaplaýyş pudagynda giňden ulanylýar we ýokary netijeliligi, ýokary kuwwaty we çeýeligi sebäpli köp mukdarda plastmassa önümleri öndürýän kärhanalar üçin has amatlydyr.

surat2
surat4
surat3

Tutorial

Enjamlary taýýarlamak:
a.4 stansiýaly termoforming maşynynyň ygtybarly birikdirilendigine we işleýändigine göz ýetiriň.
b.Heatingyladyş ulgamynyň, sowadyş ulgamynyň, basyş ulgamynyň we beýleki funksiýalaryň kadalydygyny barlaň.
c.Gerekli galyplary guruň we galyplaryň pugta gurlandygyna göz ýetiriň.

Çig material taýýarlamak:
a.Galyplamak üçin amatly plastmassa list (plastmassa list) taýýarlaň.
b.Plastmassa listiň ululygyna we galyňlygyna galyp talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

Atylylyk sazlamalary:
a.Termoforming maşynynyň dolandyryş panelini açyň we ýyladyş temperaturasyny we wagtyny düzüň.Ulanylan plastmassa materiallaryna we galyndy talaplaryna laýyklykda sazlamalary düzüň.
b.Plastmassa listiň ýumşak we galyp bolmagyny üpjün etmek üçin termoforming maşynynyň bellenen temperatura çenli gyzmagyna garaşyň.

Döretmek - deşik urmak - gyradan urmak - gaplamak we paletizasiýa:
a.Gyzdyrylan plastmassa kagyzy galybyň üstünde goýuň we galybyň üstünde tekizdigine göz ýetiriň.
b.Kebşirleme işine başlaň, galybyň bellenen wagtyň içinde basyşy we ýylylygy ulanmagyna ýol beriň, plastmassa list gerekli görnüşde basylar.
c.Döredilenden soň, emele gelen plastmassa gaty bolup, galyp arkaly sowadylýar we yzygiderli deşik urmak, gyralary urmak we palletizasiýa etmek üçin iberilýär.

Taýýar önümi çykaryň:
a.Taýýar önüm, görnüşine görä hiline we hiline göz ýetirilýär.

Arassalamak we hyzmat etmek:
a.Ulanylandan soň termoforming maşyny öçüriň we tok çeşmesinden aýryň.
b.Galyndy plastmassa ýa-da beýleki galyndylaryň ýoklugyna göz ýetirmek üçin galyplary we enjamlary arassalaň.
c.Enjamyň gowy işleýändigine göz ýetirmek üçin enjamyň dürli böleklerini yzygiderli barlaň.


  • Öňki:
  • Indiki: