Plastiki kuboklar we jamlar üçin RM120 Awtomat kubogy hasaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

Kubok we jam gaplamak prosesini RM120 Awtomat kubogy hasaplaýyş enjamy bilen öwüriň.Bu öňdebaryjy çözgüt, plastmassa käsäňize we jamy sanamak amallaryňyza deňsiz-taýsyz netijeliligi we takyklygy üpjün etmek üçin döredildi, gaplama tejribesini üpjün edýär.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Tertipleşdirilen sanamak we gaplamak:
El bilen sanamak bilen hoşlaşyň we RM120 bilen awtomatlaşdyryş bilen salamlaşyň.Bu enjam, ýyldyrym çaltlygy bilen plastiki käseleri we jamlary takyklamak bilen sanamak işine jogapkärdir.Gaplaýyş liniýaňyzy tertipleşdiriň, zähmet çykdajylaryny azaldyň we öndürijiligiň ep-esli ýokarlanmagyna şaýat boluň.

Dürli kubok we jam ölçegleri üçin uýgunlaşdyrylan:
RM120 köp taraplylygy göz öňünde tutup döredildi.Dürli käse we jam ululyklaryny synap görýär we köp sanly amaly ýerine ýetirýär.Kiçijikden uly käselere we tabaklara çenli bu enjam, dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin zerur çeýeligi hödürläp, yzygiderli sanamagy üpjün edýär.

Takyklyk we ygtybarlylyk kepillendirilýär:
Ösen datçikler we iň täze tehnologiýalar bilen, RM120 takyk hasaplamagyň takyklygyny üpjün edýär, gaplamanyň doldurylmagy ýa-da doldurylma howpuny aradan aýyrýar.Her paketde takyk mukdarda käseleriň we tabaklaryň bardygyna, müşderileriňize ynam döredip, galyndylary azaltýandygyna arkaýyn boluň.

Aňsat işlemek üçin ulanyjy üçin amatly interfeýs:
1önekeýlik, RM120 ulanyjy üçin amatly interfeýs bilen möhümdir.Düşünjeli dolandyryşlar, işgärleriňiz üçin okuw wagtyny azaldyp, şemal öwüsýär.Iň az iş wagty we iň ýokary öndürijilik bilen rahat we täsirli gaplama prosesinden lezzet alyň.

Maşyn parametrleri

◆ Maşyn modeli: RM-120
◆ Kubogy sanamagyň tizligi: ≥35 bölek
Line Her setirde käsäni sanamagyň iň köp mukdary: ≤100 HK
◆ Kubokyň diametri (mm): Φ50-Φ120 (Elýeterli aralyk)
◆ Kuwwat (kw): 2
Line Çyzgy ölçegi (LxWxH) (mm): 2900x400x1500
Machine Bütin maşynyň agramy (kg): 700
◆ Elektrik üpjünçiligi: 220V50 / 60Hz

Esasy aýratynlyklary

Esasy öndürijilik we gurluş aýratynlyklary:
✦ 1. Enjam takyk ölçäp, elektrik näsazlyklaryny awtomatiki kesgitläp, tekst toplumlaýyn dolandyryşy kabul edýär.Amal ýönekeý we amatly.
✦ 2. Iň ýokary takyk optiki süýümi kesgitlemek, takyk we ygtybarly.
✦ 3. Has köp rasional, amatly we işlemek aňsat.
✦ 4. Esassyz düzedişleriň giň görnüşi çap maşynynyň önümçilik liniýasyna ajaýyp gabat gelip biler.
✦ 5. Önümçiligiň tizligi sazlanyp bilner we iň gowy sanamak effektini gazanmak üçin käsäni sanamak 10-dan 100 käse çenli saýlanyp bilner.
✦ 6. Geçiriji stol poslamaýan polatdan ýasalýar we esasy maşyn pürküji boýagy kabul edýär Müşderiniň haýyşy boýunça hem düzülip bilner.

Beýleki aýratynlyklary:
✦ 1.Kup sanamak ýokary netijelilik, durnukly öndürijilik, amatly işlemek we tehniki hyzmat, pes iş derejesi bilen ýerine ýetirilýär.
✦ 2. Uzak wagtlap üznüksiz işläp biler.
✦ 3. Kubok sanamagyň aralygy giňdir.

Ulanyş gerimi

Ulanyň: Awiasiýa käsesi, süýt çaý käsesi, kagyz käse, kofe käse, erik käsesi, plastmassa jam (10-100 sanalýar) we beýleki adaty zatlary sanamak.


  • Öňki:
  • Indiki: