Malaýziýa halkara enjamlar sergisine çakylyk 13-15-nji iýul , 2023

Şantou“Rayburn Machinery Co., Ltd.” 2023-nji ýylyň 13-15-nji iýuly aralygynda 34-nji Malaýziýa Halkara Maşynlar Sergisine gatnaşar. K27 we K28 stendlerinde bir gezek ulanylýan plastmassa önümleri üçin öňdebaryjy termoforming maşynlarymyzy görkezjekdigimize buýsanýarys.

Termoforming maşynynyň ökde öndürijisi hökmünde biz hemişe ýokary hilli mehaniki enjamlar we ajaýyp tehniki çözgütler bilen üpjün etmäge borçlanýarys.Bu sergi iň täze önümlerimizi we tehnologiýalarymyzy görkezmek, şeýle hem kompaniýamyzyň kuwwatyny we tejribesini görkezmek üçin platforma bolar.

Bu ýerde, ähli potensial müşderileri, hyzmatdaşlary we pudak kärdeşlerini stendimize baryp, satuw toparymyz bilen aragatnaşyk saklamaga we gepleşik geçirmäge tüýs ýürekden çagyrýarys.Müşderilere dürli bir gezek ulanylýan plastmassa önümleriniň önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin giňişleýin çözgütler hödürläris.

Önümlerimiz ýokary öndürijilikli önümçilik kuwwatyna, durnukly iş ýerine ýetirijiligine we bir gezek ulanylýan plastmassa önümçiliginiň dürli ölçegleriniň isleglerini kanagatlandyryp bilýän awtomatiki operasiýa ulgamyna eýe.

Mundan başga-da, satuw toparymyz hünär görkezmeleri we jogaplar berer we müşderilere önümlerimize we hyzmatlarymyza düşünmek üçin degişli maglumatlary berer.Şol bir wagtyň özünde, önümçilik ugurlary, tehnologiki täzelikler we bazaryň geljegi ýaly möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin tehniki toparymyz bilen çuňňur pikir alyşmaga mümkinçilik alarsyňyz.

Sergi meýdançasynda duşuşarys we “Shantou Rayburn Machinery Co. Ltd.” hakda has giňişleýin maglumat paýlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys önümçilik.

2023-nji ýylyň 13-15-nji iýuly aralygynda senenamalaryňyza bellemek üçin bu ajaýyp mümkinçiligi elden gidirmäň we K27 we K28 stendlerinde bize baryp görmegiňizi haýyş edýäris.Biz siziň bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga we bir gezek ulanylýan plastmassa önümleri üçin iň oňat termoforming çözgütlerini hödürlemäge tüýs ýürekden garaşýarys.

“Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” sergisinde has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!


Iş wagty: Iýun-16-2023